MY MENU

กระดาษฉากกรอบไดคัท

กระดาษฉากกรอบไดคัท
เสริมความแข็งแรงและป้องกันการกระแทกขอบข้างของสินค้า หักมุมเพื่อให้รับกับขอบของสินค้า สะดวกในการใช้งาน
ความหนาสามารถผลิตได้ตั้งแต่ 2-10 มิลลิเมตร
ความกว้างของปีกสามารถระบุได้ ตั้งแต่ 30-100มิลลิเมตร
ความยาวสามารถระบุเพื่อสั่งผลิตได้